Lover Civitan Club Bærum

Lover for Civitan Club Bærum                                                       Revidert 03.03.2015

§1  Navn og motto

 Klubbens navn skal være Civitan Club Bærum og dens motto «For en bedre samfunnsånd».

§2 International tilknytning

Klubbens stiftelsesdokument er utstedt av Civitan International. Dette innebærer at klubben er tilknyttet Civitan International med tilhørende organisasjonsledd og skal følge organisasjonens lover, vedtekter, retningslinjer og grunnsetninger forutsatt at de ikke strider mot norsk lov.

 §3 Formål

Klubbens formål skal til en hver tid være overenstemmende med § 2 i lover for Civitan Norge:

Klubbens formål er, gjennom frivillig innsats fra klubbmedlemmer, å hjelpe og støtte medmennesker, bidra til utvikling av en bedre samfunnsånd preget av toleranse, hederlighet og omsorg og å fremme fellesskap tross kulturforskjeller.

Medlemmene skal møtes regelmessig i sine klubber for fellesskap og vennskap, og for å tilegne seg kunnskap om samfunnets, nærmiljøets og medmenneskers behov – som grunnlag for helpsomhet og holdningsskapende innsats.

Hvis Civitan Norges formål – som uttrykt i § 2 Civitan Norges lover eller annet sted i regelverket som formålsbeskrivelsen flyttes til – endres, skal denne paragraf endres tilsvarende.

§4 Politikk og livssyn

Klubben skal ikke ta standpunkt til politiske spørsmål eller i spørsmål om livssyn.

 §5 Medlemskap

Som medlem av klubben kan styret ta opp enhver person med godt omdømme, som godtar Civitans grunnleggende verdier og vil respektere klubbens og organisasjonens lover og regler. Medlemmene kan enten være fullverdige medlemmer eller Prosjektmedlemmer. Fullverdige medlemmer skal være over 18 år mens det er ingen aldersbegrensninger for prosjektmedlemmer.

Fullverdige medlemmer har stemmerett som beskrevet i disse lovene, mens prosjektmedlemmer ikke har stemmerett.

Medlemmene skal betale den innmeldingsavgift og de kontingenter som klubben bestemmer ut fra egne behov og krav fra overordnede organer.

Det er ikke anledning til å være medlem av mer enn èn klubb i Civitan Norge.

Utnevninger av æresmedlemmer eller livsvarige medlemmer, inføring av spesielle former for medlemsskap og innrømmelse av kontingentfritak skal følge det norske og det internationale regelverk.

Utmeldinger skal skje skriftlig.

Et medlem som gjennom sin oppførsel eller handlemåte krenker klubbens eller Civitan Internationals grunnleggende verdier kan ekskluderes av klubbens styre. Det kreves 2/3 flertall av samtlige styremedlemmer i et møte innkalt for behandling av saken. Det er en forutsetning at medlemmet har fått 10 dagers skriftlig varsel om mulig ekskludering og grunnene for dette og har fått mulighet til å uttale seg.

 §6 Foreningsåret

Klubbens driftsår skal følge kallenderåret.

§7 Styret 

Klubbens styre skal bestå av minst 4 personer, en president, forrige president, neste president (dersom presidenten er valgt for 2 år sitter «forrige president» for et år og «neste president» det neste året), en sekretær og en kasserer. Dersom en av de forannevnte har 2 verv, skal et ekstra styremedlem velges. Styret velges fortrinnsvis for minimum ett kallenderår av gangen, eller til etterfølgere er valgt.

For at styret skal være beslutningsdyktig må alle styremedlemmene være innkalt og minst halvparten av dem være tilstede under avstemninger. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme.

Styret har den utøvende myndighet i klubben, skal forestå den daglige drift og sette i verk beslutninger fattet av klubben. Styret skal også sørge for å oppfylle klubbens forpliktelser overfor de overordnede organer, oppnevne delegater til sonemøter, landsmøter og til det internasjonale årsmøte.

Bevilgningssaker på inntil kr. 10.000,- kan avgjøres av styret. Andre bevilgningssaker skal avgjøres av et medlemsmøte med alminnelig flertall, etter innstilling fra styret.

§8 Møter

Klubben skal holde medlemsmøter i henhold til vedtatt møteplan, fortrinnsvis 2 ganger i måneden. Medlemsmøter sammenkalles ellers til de tider styret eller flertallet på et medlemsmøte, bestemmer.

På et av de ordinære møtene innen utgangen av mai skal det foretas valg av vervene for neste Civitanår.

Det nye styret innsettes på siste medlemsmøte i desember. De øvrige årsmøtesaker behandles under ledelse av det gamle styret på årsmøtet, som er det første medlemsmøtet i februar. Møteinnkallelse samt årsberetning og revidert regnskap skal sendes til medlemmene minst 8 dager på forhånd.

 §9 Beslutningsdyktighet

For at et medlemsmøte skal være beslutningsdyktig i saker som er av vesentlig betydning for klubbens fremtid, skal møtet være innkalt med agenda minst 1 måned på forhånd. Innkallelsen i slike tilfeller skal sendes ut både som brev og e-mail. I slike saker kan skriftlig forhåndsstemme benyttes. Møtet kan bestemme at avstemningen skal være skriftlig. Avgjørelsen tas med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme.

Stemmegivning ved fullmakt tillates ikke.

Hvis styret forstår at et forslag kan utløse sterke meningsforskjeller, og særlig hvis det er åpenbar uenighet i styret, skal styret bestemme at forslaget bare er vedtatt av medlemsmøtet hvis det får 2/3 flertall.

På medlemsmøter avgjøres saker med alminnelig flertall, hvis annet ikke følger bestemmelsene i denne lov. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme.

 §10 Komiteer

Klubben skal til enhver tid ha følgende komiteer i virksomhet:

  • Aksjonskomite, som skal ta initiativ til, tilrettelegge og ha ansvaret for gjennomføring av klubbens serviceaksjoner
  • Finanskomite, som skal ta initiativ til, tilrettelegge og ha ansvar for gjennomføring av de aksjoner som skal skaffe midler til klubbens servicearbeide.
  • Programkomite, som skal ha ansvar for de sentrale programposter på medlemsmøtene.
  • Møte- og arrangementkomite, som skal ha ansvar for klubbmøter og arrangementer som sonemøter og klubbfester / jubileer.
  • Medlemskapkomite, som skal abeide for å skaffe klubben nye medlemmer, sørge for at de glir godt inn i klubben, treffe tiltak for å holde på klubbens medlemmer og påse at det vises oppmerksomhet overfor medlemmer ved jubileer, sykdom o.l.
  • Valgkomite, som trer i funksjon tre måneder før valgmøtet og skal finne forslag til kandidater før valgmøtet. Denne komiteen bør fortrinnsvis bestå av neste president og tidligere presidenter.
  • Revisor, til å gjennomgå klubbens regnskaper og fremlegge revisjonsrapport på klubbens årsmøte. Revisor velges på årsmøtet året før.
  • Gerd Smebys fond, et fondstyre i henhold til fondets regler, som skal forvalte fondet etter Gerd Smeby.
  • APU-kontakt (aktiviteter for psykisk utviklingshemmede)
  • IT-kontakt som skal holde klubbens hjemmeside oppdatert.

Presidenten har rett til, hvis det anses nødvendig, å oppnevne andre komiteer eller slå komiteer sammen.

Presidenten oppnevner formenn i og medlemmer av komiteene og har rett til å delta i komitemøtene. Presidenten kan gi andre styremedlemmer fullmakt til å møte for seg.

Komiteformennene skal på anmodning gi skriftlig rapport til presidenten.

§11 Oppløsning av klubben 

Hvis medlemmene ved enstemmig avgjørelse beslutter å oppløse klubben skal det sendes skriftlig melding til Europakontoret. Nedleggelsesprosedyren, inklusive disponering av klubbens økonomiske midler skal følge gjeldende Civitan-lover og regler.

§12 Lovendringer

Teksten i paragrafer eller deler av paragrafer som i Civitan Norges «Standard lover for klubber» er merket «Obligatorisk» må være med i klubbens lover og kan bare endres etter vedtak i Civitan Norge. 

Klubbens årsmøte kan, med 2/3 flertall, foreta endringer og tilpasninger av de ikke «Obligatoriske» paragrafene og utarbeide eventuelle nye lovparagrafer, som ikke er i strid med eller svekker de obligatoriske bestemmelsene.

Forslag om tilpasninger, endringer eller tilføyelser må sendes til klubbstyret minst 2 måneder før årsmøtet og til medlemmene minst 1 måned før møtet.