CC Fredrikstad styret

Styret for 2016 i Civitan Club Fredrikstad

President;                Liv  Jakobsen
Neste President;     N.N
Forrige President;   Liv Jakobsen
Sekretær;                Karin Holmeide
Kasserer;                Britt Dahlin
Styremedlem;         Laila Ileby
Styremedlem;         Liv Strand